การพัฒนาเกษตรกร

ปัจจุบันประเทศไทยถือเป็นหนึ่งในประเทศที่ผลิตผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่เป็นสินค้าส่งออกหลักของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเป็นรากฐานของการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืน ในเสาหลักกลยุทธ์ “การพัฒนาเกษตรกร” ไทยวา ในฐานะผู้ผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์แป้งมันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์อาหารที่เกี่ยวข้องกับแป้ง ที่มีเกษตรกรเป็นซัพพลายเออร์หลักในการจัดหาวัตถุดิบสำหรับผลิตภัณฑ์ดังกล่าว มีพันธกิจในการผลักดันแนวทางเกษตรยั่งยืน สนับสนุนเกษตรปฏิรูป และยกระดับมาตรฐานการครองชีพของเกษตรกร ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตลอดห่วงโซ่คุณค่าในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ไปพร้อมๆ กัน การทำเช่นนี้จะทำให้เกิดการสร้างมูลค่าร่วมกันด้วยนวัตกรรม ให้การผลิตอาหารของบริษัทฯ สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างยั่งยืน และให้อุตสาหกรรมการเกษตรของไทยมีมาตรฐานที่สูงขึ้น และทั้งหมดนี้จะเป็นจริงได้ต้องมีการจัดการวัตถุดิบอย่างมืออาชีพ

เกษตรกรมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนและกำหนดทิศทางเศรษฐกิจโลก ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ส่งเสริมให้พวกเขาหันมาทำการเกษตรยั่งยืนตามหลักสากลมากขึ้น ในการนี้บริษัทฯ ได้พัฒนาทีมนักวิชาการเกษตร และให้นักวิชาการเกษตรลงพื้นที่ชุมชน ให้ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรอัจฉริยะที่ทันสมัยที่พวกเขาต้องการ ในขณะเดียวกันก็ช่วยสร้างรากฐานธุรกิจที่ยั่งยืนสำหรับเกษตรกรรุ่นต่อไป ให้พวกเขาได้กลับมาพัฒนาบ้านเกิดของตน

การจัดการอุปทานอย่างยั่งยืน

ไทยวา เข้าใจดีถึงความเร่งด่วนของการเปลี่ยนผ่านห่วงโซ่คุณค่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรไปสู่แนวปฏิบัติที่ยั่งยืน ให้สามารถแข่งขันได้ท่ามกลางบรรยากาศทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ในปัจจุบันปริมาณและคุณภาพของผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหารได้รับผลกระทบอย่างมากจากความต้องการทรัพยากรที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากจำนวนประชากรโลกที่เพิ่มขึ้น  ในขณะเดียวกันมาตรการกีดกันทางการค้าก็ทำให้ผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหารไม่สามารถส่งออกไปยังประเทศที่มีกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวดได้ เพื่อตอบสนองความท้าทายดังกล่าว บริษัทฯ ได้มุ่งเน้นพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ไม่เพียงแต่เพิ่มขีดความสามารถของห่วงโซ่อุปทานทางการเกษตรและอาหารที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของประสิทธิภาพและความสำเร็จของธุรกิจ หากแต่ยังพัฒนาการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้มีความยั่งยืนอีกด้วย ในขณะเดียวกันบริษัทฯ ยังมุ่งมั่นอนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่ต้นน้ำลำธาร ปรับปรุงความมั่นคงของทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของผู้คน ตลอดจนยกระดับมาตรฐานการครองชีพตลอดห่วงโซ่คุณค่าทั้งหมดของบริษัทฯ 

ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง X20 

ไทยวา ประสบความสำเร็จในการเพิ่มจำนวนท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง ด้วยนวัตกรรมและองค์ความรู้จาก โครงการโรงเรือนกระจกเพื่อการขยายท่อนพันธุุ์มันสำปะหลังแบบเร่งด่วน (Greenhouse Farming Project for Urgent Propagation of Cassava Stems) ซึ่งเป็นโครงการที่บริษัทฯ ร่วมมือกับ สถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทย (Thai Tapioca Development Institute หรือ TTDI) ทำให้สามารถเพิ่มจำนวนท่อนพันธุ์มันสำปะหลังของบริษัทฯ ได้อย่างรวดเร็ว จาก 4-5 ท่อน เป็น 20 ท่อน ขณะนี้บริษัทฯ มีโรงเรือนในประเทศไทยทั้งหมด 10 โรงใน 3 จังหวัด แบ่งเป็น 5 โรงในจังหวัดระยอง, 2 โรงในจังหวัดกาฬสินธุ์, และ 3 โรงในจังหวัดตาก ซึ่งล้วนแล้วแต่ตั้งอยู่ใกล้กับโรงงานของบริษัทฯ ทำให้บริษัทฯ สามารถจัดหาท่อนพันธุ์มันสำปะหลังคุณภาพสูงให้กับเกษตรกรของบริษัทฯ ได้ ให้พวกเขาสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้อย่างต่อเนื่อง

แพลตฟอร์มดิจิทัลสำหรับวิเคราะห์และติดตามการเจริญเติบโตของพืชผล

ไทยวา ส่งเสริมบริการแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเกษตร โดยปรับปรุงแพลตฟอร์มต่างๆ อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านความถูกต้องของข้อมูลและการให้บริการ ที่โดดเด่นเป็นพิเศษคือแพลตฟอร์ม “แพลตฟอร์มดิจิทัลสำหรับวิเคราะห์และติดตามการเจริญเติบโตของพืชผล” (Crop Growth Analysis and Monitoring Digital Platform) ของบริษัทฯ แพลตฟอร์มพัฒนาขึ้นจากฐานข้อมูลเกษตรกรและการเพาะปลูก โดยข้อมูลรวบรวมจากการสำรวจดัชนีพืชพรรณและพื้นที่เพาะปลูก รวมทั้งจากภาพถ่ายดาวเทียมที่มีความแม่นยำมากกว่า 90% ระบบมีฟีเจอร์มากมาย รวมถึงฟีเจอร์วิเคราะห์และคาดการณ์ปริมาณน้ำฝนรายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือนล่วงหน้าสูงสุด 9 เดือน โดยอัตราความแม่นยำของแบบจำลองการวิเคราะห์สำหรับคาดการณ์ผลผลิตและคุณภาพของผลผลิต (% ของปริมาณแป้ง) เพิ่มขึ้นเป็น 90% จากระยะที่ 1 ที่อัตราความแม่นยำอยู่ที่ 75% นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา เกษตรกรต่างได้รับประโยชน์จากแพลตฟอร์มดังกล่าว พวกเขาสามารถวางแผนการเก็บเกี่ยวให้ได้ผลผลิตและราคาที่เหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับแผนการผลิตของบริษัทฯ

Next Gen FarmX

ไทยวา มุ่งมั่นเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์เกษตรกรรมของประเทศไทย ผลักดันเข้าสู่ยุคใหม่แห่งความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบต่อสังคม และความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ ดังนั้นบริษัทฯ จึงพยายามส่งเสริมให้เกษตรกรกลับสู่บ้านเกิดและหาเลี้ยงชีพผ่านการทำเกษตรกรรม บริษัทฯ ได้พัฒนาโครงการ “เกษตรกรรุ่นใหม่” (Next Gen FarmX) ซึ่งเป็นโครงการที่พัฒนาขึ้นมาเพิ่มประสิทธิภาพการจัดหา คาด การณ์และลดความเสี่ยงในห่วงโซ่อุปทาน และส่งเสริมการเกษตรยั่งยืน เช่น การทำเกษตรผสมผสาน เป็นต้น โครงการนี้เป็นแหล่งรายได้ใหม่สำหรับเกษตรกร และยกระดับมาตรฐานคุณภาพการเกษตรไทยให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับโลก บริษัทฯ มั่นใจว่าโครงการนี้จะนำมาซึ่งอนาคตที่มั่งคั่งและยั่งยืนสำหรับเกษตรกรและครอบครัวของพวกเขา

วันขอบคุณเกษตรกรไทยวา 

ไทยวา เคารพและให้ความสำคัญกับเกษตรกรมากเช่นเดียวกันกับคู่ค้าของบริษัทฯ ในฐานะองค์ประกอบระยะยาวของกลยุทธ์การเติบโตของบริษัทฯ บริษัทฯ ตื่นเต้นที่ได้ทำงานร่วมกับเกษตรกรและชุมชน ในการหาทางพัฒนาสู่ความยั่งยืนร่วมกันในระยะยาว บริษัทฯ จึงจัดกิจกรรม “วันขอบคุณเกษตรกรไทยวา” (Thai Wah Thank You Farmer Day) ซึ่งเป็นกิจกรรมแสดงความขอบคุณต่อเกษตรกรทุกคนที่ส่งหัวมันสำปะหลังให้กับโรงงานแป้งของบริษัทฯ นอกจากนี้ทุกไตรมาสบริษัทฯ จะแจกจ่ายเงินปันผลให้กับเกษตรกรในอำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง, อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา, อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี, และอำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์