ไทยวา มุ่งมั่นที่จะบูรณาการหลักการของ ข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (UN Global Compact หรือ UNGC) และ หลักการชี้แนะเรื่องสิทธิมนุษยชนสำหรับธุรกิจแห่งสหประชาชาติ (UN Guiding Principles on Business and Human Rights หรือ UNGP) ซึ่งได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางจากองค์กรธุรกิจทั่วโลก เข้ากับกลยุทธ์ วัฒนธรรมและการดำเนินงานประจำวันของบริษัทฯ บริษัทฯ ตั้งใจที่จะมีส่วนร่วมในโครงการความร่วมมือที่ขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาของสหประชาชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goal หรือ SDG) เพื่อระบุและดำเนินการตามเป้าหมายความยั่งยืนที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล และมีส่วนสนับสนุนการเติบโตและการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของบริษัทฯ
สรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญ
 • การจัดซื้อผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมคิดเป็น 8% ของงบประมาณการจัดซื้อในประเทศทั้งหมด  
 • ผู้บริหารได้เข้ารับการอบรมการบริหารความเสี่ยงและการต่อต้านการทุจริตร้อยละ 100 และพนักงานร้อยละ 99 ต่อจำนวนกลุ่มเป้าหมาย  
 • ท่อนพันธุ์มันสำปะหลังปลอดโรคที่แจกจ่ายให้กับเกษตรกร เพิ่มขึ้น 13% เป็น 903,792 ท่อน
 • สมาชิกเกษตรกรบนแพลตฟอร์มการเกษตรของ ไทยวา เพิ่มขึ้น 88% เป็น 39,500 ราย 
 • การแบ่งปันความรู้และฝึกอบรมด้านการเกษตรยั่งยืนให้กับเกษตรกร 1,440 รายในประเทศไทย และ 859 รายในประเทศกัมพูชา
 • การใช้น้ำ ลดลง 462 ล้านลิตร
 • น้ำที่ผ่านการบำบัด โดยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของน้ำที่ผ่านการใช้งาน อยู่ที่ 100%
 • การใช้ไฟฟ้าที่ผลิตโดยพลังงานหมุนเวียน (Renewable energy) คิดเป็น 31% ของการใช้ไฟฟ้าทั้งหมด
 • อัตราความถี่การบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน (LTIFR) อยู่ที่ 5.6
 • การลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ขอบเขต 1 และ 2 ลดลง 39% จากปี 2021
 • ชั่วโมงการฝึกอบรมเฉลี่ย 61 ชั่วโมงต่อคนต่อปี
 • อัตราส่วนพนักงานหญิงต่อพนักงานชาย คงที่ ที่ 1:1
 • พนักงานผู้พิการทั้งหมด 17 คน และเงินบริจาคจำนวน 2,274,680 บาท ให้กับกองทุนผู้พิการ
 • จำนวนผลิตภัณฑ์ธุรกิจแป้งที่ดีต่อสุขภาพ 42 SKU 
 • การใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนา เพิ่มขึ้น 4.8 ล้านบาท เป็น 41.1 ล้านบาท
 • การใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกสำหรับผลิตภัณฑ์อาการ ลดลง 5.7 ตัน
 • การใช้บรรจุภัณฑ์ Green Carton และการปรับแนวทางการบรรจุผลิตภัณฑ์ ทำให้การใช้ปริมาณกระดาษลดลง 129 ตัน