เทคโนโลยีการเกษตร

AgriTech นั้นมาจากคำว่า Agriculture + Technology หมายถึงการเกษตรสมัยใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีเป็นตัวขับเคลื่อน ซึ่ง AgriTech สามารถเข้ามาช่วยเกษตรกรให้การทำการเกษตรสามารถทำได้ง่ายขึ้นมากๆ เช่น ลดภาระแรง และลดความเสี่ยง

โดยเทคโนโลยีที่เกษตรกรสมัยนี้นิยมกันนำมาใช้ในการเพาะปลูก ก็มีหลายอย่างด้วยกัน เช่น เครื่องจักรกลและระบบการเพาะปลูกอัตโนมัติ โดรนการเกษตร และ โดรนตรวจสอบสภาพพื้นที่ระบบเกษตรแม่นยำ และการใช้เซ็นเซอร์ IoTs, big data and AI