เม็ดพันกล้า

เม็ดพันกล้า หมายถึงเยาวชนรุ่นใหม่ที่มี Passion ในการร่วมขับเคลื่อนสังคมที่ยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Social Responsibility & Environment Sustainability) เพื่อเสริมสร้างชุมชนให้มีความเข้มแข็ง ลดความเหลื่อมล้ำ และพึ่งพาตนเองได้ ถือเป็นเมล็ดพันแห่งความกล้า ที่จะเป็นกำลังสำคัญในการช่วยขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงสู่ "Bright future" หรืออนาคตที่สดใสขึ้น