รักษ์โลก

มุมมองเกี่ยวกับการรักษ์โลกมีการเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาและมีหลากหลายรูปแบบมากขึ้น แต่ยังคงอยู่บนพื้นฐานเดิมในการช่วยปกป้องโลกของเรา ซึ่งจะมาในรูปแบบของการถกเถียงกันในทางวิชาการ หรือการสร้างสรรค์ในรูปแบบของศิลปะหรือสินค้าทางการตลาด เพื่อให้ทุกคนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสภาพการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ และปัญหาทางสิ่งแวดล้อมอีกมากมาย