การวิเคราะห์ประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน

เพื่อให้แน่ใจว่าการปรับปรุงการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของบริษัทเป็นไปอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับปัจจุบัน ไทยวาดำเนินการวิเคราะห์ประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน (Sustainability Materiality Analysis) ตามมาตรฐาน GRI โดยขั้นตอนการวิเคราะห์ประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนมีดังต่อไปนี้

 1. การระบุประเด็นที่มีนัยสำคัญ
 2. การจัดลำดับความสำคัญของประเด็นที่มีนัยสำคัญ
 3. การทวนสอบประเด็นที่มีนัยสำคัญ
 4. การพัฒนาและรายงานประเด็นที่มีนัยสำคัญอย่างต่อเนื่อง
ประเด็นด้านความยั่งยืน ผลกระทบ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
การกำกับดูแลกิจการที่ดี เกษตรกร พนักงาน คู่ค้าและซัพพลายเออร์ ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน 16, 17
การต่อต้านการทุจริต พนักงาน ลูกค้าและผู้บริโภค คู่ค้าและซัพพลายเออร์ ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน 16, 17
การตรวจสอบย้อนกลับของห่วงโซ่อุปทาน และการจัดซื้อจัดจ้างอย่างยั่งยืน เกษตรกร คู่ค้าและซัพพลายเออร์ 12
การปรับตัวด้านเทคโนโลยี พนักงาน คู่ค้าและซัพพลายเออร์ 9
ประเด็นด้านความยั่งยืน ผลกระทบ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
คุณภาพดิน เกษตรกร 15
ความหลากหลายทางชีวภาพ เกษตรกร 15
การใช้ยาฆ่าแมลง เกษตรกร คู่ค้าและซัพพลายเออร์ ลูกค้าและผู้บริโภค 15
ความมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจ เกษตรกร รัฐบาลและกิจการเพื่อสังคม 1, 2, 3
ประเด็นด้านความยั่งยืน ผลกระทบ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ลูกค้าและผู้บริโภค ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน รัฐบาลและกิจการเพื่อสังคม 13, 14, 15
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก ลูกค้าและผู้บริโภค ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน รัฐบาลและกิจการเพื่อสังคม 13, 14, 15
การบริหารจัดการน้ำ เกษตรกร ชุมชน 6, 11, 12
การจัดการของเสีย เกษตรกร ชุมชน 11, 12, 13
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย พนักงาน คู่ค้าและซัพพลายเออร์ ชุมชน 3, 4, 8
การดูแลชุมชน พนักงาน ชุมชน คู่ค้าและซัพพลายเออร์ 11
ประเด็นด้านความยั่งยืน ผลกระทบ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ พนักงาน 3, 8
สิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงาน พนักงาน คู่ค้าและซัพพลายเออร์ ลูกค้าและผู้บริโภค รัฐบาลและกิจการเพื่อสังคม 5, 8, 10
ประเด็นด้านความยั่งยืน ผลกระทบ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
ความมั่นคงทางอาหาร ลูกค้าและผู้บริโภค ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน รัฐบาลและกิจกรมเพื่อสังคม 3, 9
คุณภาพและความปลอดภัยของอาหารและผภิตภัณฑ์ คู่ค้าและซัพพลายเออร์ ลูกค้าและผู้บริโภค ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน 3, 12
การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ช่องทางการมีส่วนร่วม
 1. เครือข่ายเกษตรกรไทยวา
 2. โครงการริเริ่มพัฒนาเกษตรกร
 3. แอปพลิเคชั่นมือถือ
 4. วันขอบคุณเกษตรกร
ตัวอย่างของประเด็น
 • การพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรที่ดีขึ้น
 • การรับซื้อวัตถุดิบด้วยราคาที่เป็นธรรม
 • การส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเกษตรกร
ตัวอย่างการตอบสนองของบริษัท
 • จัดโครงการฝึกอบรมเกษตรกรเพื่อพัฒนาทักษะการจัดการ การบริหารธุรกิจ และการเพาะปลูก
 • จัดหาอุปกรณ์ทำเกษตรเพื่อเพิ่มความสะดวกสบาย ลดการพึ่งพาแรงงาน และประหยัดเวลา
 • ให้ทีมนักวิชาการเกษตรลงพื้นที่ ทำงานร่วมกับเครือข่ายเกษตรกรอย่างใกล้ชิด

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บท "การพัฒนาเกษตรกร"

ช่องทางการมีส่วนร่วม
 1. การประชุมคู่ค้า
 2. การเยี่ยมชมคู่ค้า
 3. ช่องทางบนเว็บไซต์และโซเชียลมีเดีย เช่น Facebook, YouTube, Linkedin, และ Line@
ตัวอย่างของประเด็น
 • การดูแลคุณภาพชีวิตคู่ค้าที่ดีขึ้น
 • การส่งเสริมการขายและแคมเปญการตลาด
 • การควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร
 • การจัดกิจกรรมสนับสนุนคู่ค้ารายย่อย
ตัวอย่างการตอบสนองของบริษัท
 • จัดโครงการอบรมคู่ค้าเพื่อเพิ่มความเข้าใจต่อสินค้า
 • พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด
 • พัฒนาการส่งเสริมการขายและแคมเปญการตลาด เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บท "การพัฒนาอาหารและผลิตภัณฑ์"

ช่องทางการมีส่วนร่วม
 1. การสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า
 2. ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนลูกค้า
 3. ช่องทางบนเว็บไซต์และโซเชียลมีเดีย เช่น Facebook, YouTube, Linkedin, และ Line@
ตัวอย่างของประเด็น
 • การเข้าถึงอาหารเพื่อสุขภาพและโภชนาการที่ดี
 • การควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร
 • การส่งเสริมนวัตกรรมอาหาร
 • การตลาดที่มีความรับผิดชอบ และการมีฉลากที่ชัดเจน
 • ความชัดเจนและความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความยั่งยืน
ตัวอย่างการตอบสนองของบริษัท
 • สร้างตระหนักและความเข้าใจเกี่ยวกับหลักโภชนาการและส่วนผสม ให้กับผู้บริโภค
 • เพิ่มช่องทางการติดต่อเพื่อส่งเสริมการขาย ทั้งออนไลน์และออฟไลน์
 • พัฒนาสินค้าที่ได้มาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยระดับโลก
 • นำเสนอผลิตภัณฑ์ทางเลือกเพื่อสุขภาพ
 • พัฒนาการส่งเสริมการขายและแคมเปญการตลาดที่ตอบสนองความต้องการของตลาดโลก

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บท "การพัฒนาอาหารและผลิตภัณฑ์"

ช่องทางการมีส่วนร่วม
 1. การสำรวจความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงาน
 2. การประชุมพนักงานทุกระดับ (Town Hall)
 3. การทบทวนผลการดำเนินงานประจำปี
 4. แอพพลิเคชัน "My Thai Wah"
 5. แอพพลิเคชัน "SHE"
ตัวอย่างของประเด็น
 • ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
 • การส่งเสริมโครงการพัฒนาเส้นทางอาชีพ
 • การจ่ายเงิน ผลประโยชน์และสวัสดิการ
 • การมีส่วนร่วมของพนักงาน
ตัวอย่างการตอบสนองของบริษัท
 • พัฒนาระบบบริหารผลการดำเนินงาน (Performance Management System หรือ PMS)
 • โครงการต้อนรับพนักงานใหม่
 • โครงการผู้นำไทยวา (Thai Wah Leadership Academy หรือ TLA)
 • ช่องทางการแจ้งสภาพการณ์ไม่ปลอดภัยหรืออุบัติเหตุ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บท "การพัฒนาโรงงานและชุมชนสีเขียว" และ "การพัฒนาคุณภาพชีวิตครอบครัวไทยวา"

ช่องทางการมีส่วนร่วม
 1. กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์
 2. ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
 3. การเยี่ยมชมชุมชน
ตัวอย่างของประเด็น
 • การสร้างงานและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
 • การดูแลการดำเนินงานที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิต
 • การลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม
ตัวอย่างการตอบสนองของบริษัท
 • กำหนดนโยบายที่ชัดเจนในการจัดการพลังงานและของเสีย
 • สื่อสารกับชุมชนผ่านผู้นำชุมชน และช่องทาง Line หรือโทรศัพท์

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บท "การพัฒนาเกษตรกร" และ "การพัฒนาโรงงานและชุมชนสีเขียว"

ช่องทางการมีส่วนร่วม
 1. การประชุมสามัญประจำปี (Annual General Meeting หรือ AGM)
 2. การประชุมนักวิเคราะห์
 3. การสื่อสารผ่านบทสัมภาษณ์พิเศษ
 4. เว็บไซต์, อีเมล, และโทรศัพท์
ตัวอย่างของประเด็น
 • การกำกับดูแลกิจการที่ดี
 • การเปิดเผยข้อมูล อย่างโปร่งใส ถูกต้องและทันเวลา
 • การดำเนินงานและความคืบหน้าด้านความยั่งยืน
ตัวอย่างการตอบสนองของบริษัท
 • ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 • ดูแลให้ผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติด้วยความโปร่งใสและเท่าเทียม
 • กำหนดแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในการเปิดเผยข้อมูลกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้ลงทุน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บท "การกำกับดูแลกิจการที่ดี"

ช่องทางการมีส่วนร่วม
 1. รายงานประจำปีและรายงานความยั่งยืน
 2. ความร่วมมือและโครงการในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
 3. การมีส่วนร่วมในเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้อง
ตัวอย่างของประเด็น
 • การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
 • การกำกับดูแลกิจการที่ดี
 • การต่อต้านทุจริต
ตัวอย่างการตอบสนองของบริษัท
 • ดำเนินธุรกิจตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 • สนับสนุนโครงการของรัฐในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
 • เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการพัฒนากลยุทธ์การแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บท "การกำกับดูแลกิจการที่ดี"