สมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย
สมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย
การจัดอันดับการกำกับดูแลกิจการ ระดับ ดีเยี่ยม
การจัดอันดับการกำกับดูแลกิจการ ระดับ ดีเยี่ยม
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
การประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Rating 2023 ระดับ A
การประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Rating 2023 ระดับ A
โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
รางวัล Sustainability Disclosure Recognition
รางวัล Sustainability Disclosure Recognition
โดยสถาบันไทยพัฒน์
องค์กรผู้นำด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก
องค์กรผู้นำด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก
ภายใต้เครือข่ายคาร์บอนนิวทรัลประเทศไทย (Thailand Carbon Neutral Network) ระดับ Bronze โดยองค์กรบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก.
รางวัล HR Asia Best Companies to Work for in Asia และ รางวัล Digital Transformation Award
รางวัล HR Asia Best Companies to Work for in Asia และ รางวัล Digital Transformation Award
โดย HR Asia
รางวัล CSR-DIW Continuous Award 2023
รางวัล CSR-DIW Continuous Award 2023
โดย กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
การรับรอง Farm Sustainability Assessment (FSA) ระดับ Silver
การรับรอง Farm Sustainability Assessment (FSA) ระดับ Silver
โดย SAI Platform
Rising Star Sustainability Excellence 2022
Rising Star Sustainability Excellence 2022
ไทยวา ได้รับรางวัล Rising Star Sustainability Excellence จากงาน SET Awards 2022 จากความโดดเด่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สะท้อนถึงความมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงการขับเคลื่อนทางด้านความยั่งยืน ตลอดจนการดำเนินงานที่เป็นเลิศ
Thailand Sustainability Investment (THSI) 2022
Thailand Sustainability Investment (THSI) 2022
ไทยวา ได้รับคัดเลือกจาก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ให้เป็น “หุ้นยั่งยืน” ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำปี พ.ศ. 2565 ในกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 สะท้อนศักยภาพการดำเนินงานขององค์กรที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการตามหลักบรรษัทภิบาล หรือ ESG โดยให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน
HR Asia Best Companies to Work for in Asia 2022
HR Asia Best Companies to Work for in Asia 2022
ไทยวา ได้รับรางวัล Best Companies to Work for in Asia 2022 จัดโดย HR Asia มอบให้กับองค์กรดีเด่นที่น่าทำงานมากที่สุดในเอเชีย พิจารณาจากการบริหารจัดการภายในองค์กรที่ดีเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงาน การดูแลเอาใจใส่และสร้างบรรยากาศที่เหมาะสมในการทำงาน
The Corporate Excellent Award APEA 2021
The Corporate Excellent Award APEA 2021

ไทยวา ได้รับรางวัล the Corporate Excellence Award category ในกลุ่มอุตสาหกรรมการเกษตร จาก the Asia Pacific Enterprise Awards (APEA) 2021, Regional Edition.

รางวัลระดับภูมิภาคเอเชีย ที่มอบให้กับบริษัทฯ ที่มีผลงานด้านการขับเคลื่อนธุรกิจที่โดดเด่น สะท้อนถึงศักยภาพการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ และมุ่งมั่นการบริหารงานเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

The Green Initiative Award ACES 2021
The Green Initiative Award ACES 2021

ไทยวาได้รับรางวัล The Green Initiative Award ในงาน Asia Corporate Excellence & Sustainability Awards (ACES) 2021  ซึ่งจัดขึ้นโดย MORS Group  

รางวัลนี้มอบให้กับผู้ที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการใช้นวัตกรรมในการแก้ไขปัญหาและปกป้องสิ่งแวดล้อมเพื่อที่จะสามารถใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติได้อย่างยั่งยืน

รางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน ปี 2564
รางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน ปี 2564

ไทยวา ได้รับรางวัลนี้เป็นปีที่ 3

รางวัลนี้จัดขึ้นเมื่อส่งเสริมการเปิดเผยข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม (ESG) ในรูปแบบของรายงานความยั่งยืนหรือรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับรู้ถึงข้อมูลดังกล่าวของบริษัท

องค์กรสนับสนุนคนพิการดีเด่น ระดับดีเยี่ยม ปี 2564
องค์กรสนับสนุนคนพิการดีเด่น ระดับดีเยี่ยม ปี 2564

บริษัท ไทยนำมันสำปะหลัง จำกัด ได้รับรางวัลองค์กรสนับสนุนคนพิการดีเด่น ระดับดีเยี่ยม ปี 2564 จาก กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รางวัลนี้ถือเป็นการเชิดชูเกียรติให้หน่วยงานที่ส่งเสริมงานด้านคนพิการ ยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นรวมทั้งสนับสนุนการมีงานทำและสามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้พิการ

Excellent CG Scoring 2021
Excellent CG Scoring 2021
เป็นปีแรกที่ได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทให้อยู่ในระดับดีเลิศ "Excellent CG Scoring" จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors: IOD) เป็นปีที่ 2
The Winner of The International Innovation Awards (IIA) 2020
The Winner of The International Innovation Awards (IIA) 2020
ผลิตภัณฑ์วุ้นเส้นตรามังกรคู่บาลานซ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ International Innovation Awards (IIA) 2020 ในหมวดของผลิตภัณฑ์ จาก Enterprise Asia
Member of Private Sector Collective Action Coalition against Corruption (CAC)
Member of Private Sector Collective Action Coalition against Corruption (CAC)
เป็นสมาชิกของแนวร่วมปฎิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Collective Action Coalition)
FTSE Micro Cap Index and sSET Index
FTSE Micro Cap Index and sSET Index
ได้รับการคัดเลือกให้เข้าคำนวณในดัชนี FTSE Micro Cap Index และ sSET Index