วันนี้เรามาเรียนรู้เทคโนโลยีการเกษตรตัวแรกกันเถอะ

| Agri-Tech

วันนี้เรามาเรียนรู้เทคโนโลยีการเกษตรตัวแรกกันเถอะ

โดย AgriTech ตัวแรกที่เราจะมาเล่าให้ฟังในวันนี้คือ “เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร” หรือการพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์พืชตั้งแต่ต้นน้ำ สามารถทำได้หลากหลายวิธี เช่นพัฒนาจุลินทรีย์ที่การใช้งานทางการเกษตร การดัดแปลงยีน หรือปรับปรุงเซลล์พืชหรือสัตว์ เพื่อให้ได้ผลผลิตทางการเกษตรที่ดีกว่าเดิม

เทคโนโลยีชีวภาพเองได้ถูกนำมาใช้เพื่อแก้ปัญหาสำคัญที่โลกของเรากำลังเผชิญอยู่ เช่นสภาวะโลกร้อน (Climate Change) โรคระบาด หรือผลิตผลทางการเกษตรที่ผลิตได้ไม่ปลอดภัยและเพียงพอต่อความต้องการ สวนทางกับจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยมี 4 แนวทางที่สำคัญ ได้แก่

  1. การใช้ประโยชน์ของไมโครไบโอของจุลินทรีย์ดินเพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตและการเพิ่มผลผลิตของพืช
  2. ผลิตภัณฑ์สำหรับควบคุมศัตรูพืชด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ
  3. การสร้างพืชที่มีคุณลักษณะตามความต้องการโดยการดัดแปลงยีน
  4. การวิเคราะห์ข้อมูลทางชีวภาพขนาดใหญ่ ในส่วนนี้คงต้องอาศัยพื้นฐานด้านการวิจัยและพัฒนาด้วยเทคโนโลยีเชิงลึก

ยกตัวอย่างเช่นสตาร์ทอัพด้านการเกษตรระดับยูนิคอร์นของประเทศสหรัฐอเมริกาอย่าง “อินดิโก” ที่พัฒนาผลิตภัณฑ์โดยใช้กลุ่มจุลินทรีย์จากดิน กระตุ้นให้พืชทนต่อสภาวะแล้งได้ ทำให้ลดต้นทุนการผลิตลดการใช้ปุ๋ยและยาฆ่าแมลงได้

หรือไทยวาเอง เราก็มีการวิจัยร่วมกับแหล่งวิจัยและพัฒนามูลนิธิพัฒนามันสำปะหลัง เพื่อแก้ไขปัญหาโรคระบาด กระตุ้นให้เกิดการขยายต้นพันธุ์มันสำปะหลังแบบเร่งรัด ที่สามารถทนต่อโรคระบาด สภาวะแล้ง หรือวัชพืช ได้อีกด้วย เป้าหมายเพื่อช่วยให้เกษตรกรมีรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

สุดท้ายนี้ รู้กันไหมว่านอกจากด้านการเกษตรแล้ว ปัจจุบันเทคโนโลยีชีวภาพถูกนำมาใช้ในด้านอื่นๆ อีกมากมาย ทั้งในด้านการแพทย์ การเกษตร อุตสาหกรรม รวมถึงทางด้านการค้าอีกด้วย

ขอขอบคุณ

http://www.opsmoac.go.th/angthong-local_wisdom-preview...

investor.thaiwah.com/misc/sd/20210329-twpc-sd-2020-th.pdf

www.facebook.com/groups/245298772981702/posts/673953200116255/