เรามาดูกันเถอะว่า Agritech เทรนด์ ที่จะมาเปลี่ยนอนาคต “เกษตรกร” ไทยในปัจจุบันมีอะไรบ้าง ?

| Agri-Tech

การเกษตรสมัยใหม่ที่นิยมในปัจจุบัน สามารถแบ่งออกได้ตาม supply chain โดยแบ่งเป็นต้นน้ำ

  • เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร หรือเทคโนโลยีที่เกิดจากการนำเอาสิ่งมีชีวิตมาพัฒนาเพื่อสร้างประโยชน์ให้แก่มนุษย์ เช่น การพัฒนาพันธุกรรม การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ฯลฯ
  • หุ่นยนต์ เครื่องจักรกล และอุปกรณ์ ซึ่งจะเข้ามาช่วยเพิ่มศักยภาพการผลิตอย่างชัดเจน ทำให้การเพาะปลูกสะดวก รวดเร็ว และแม่นยำมากขึ้น เช่น หุ่นยนต์ปลูก, รถแทรกเตอร์อัตโนมัติสำหรับการกำจัดวัชพืช, โดรนการเกษตรหรือโดรนตรวจสอบสภาพพื้นที่ ฯลฯ
  • การบริหารจัดการฟาร์มเซ็นเซอร์ และระบบ IoT หรือการเชื่อมโยงของอุปกรณ์ทุกๆอย่างสู่โลกอินเตอร์เน็ต และเราสามารถควบคุมได้ผ่านโทรศัพท์แค่เครื่องเดียว เช่น อุปกรณ์ควบคุมการเปิด-ปิดน้ำ โดยมีระบบเซ็นเซอร์ติดตามสภาพอากาศ ตรวจวัดอุณหภูมิ และความชื้นในดิน ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
  • ระบบการจัดการฟาร์มแบบใหม่ เช่น การทำฟาร์มในร่ม สำหรับเพาะเลี้ยงสาหร่าย แมลง และเห็ดกลางน้ำ
  • การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว ขนส่ง และตรวจสอบย้อนกลับ เช่น การใช้การวิเคราะห์ภาพถ่าย, Big Data, IoT หรือ Blockchain ในการเก็บเกี่ยว, การใช้เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ต่างๆ, หุ่นยนต์สำหรับการเก็บเกี่ยว หรือระบบติดตามคุณภาพและตำแหน่งอัจฉริยะปลายน้ำ
  • ตลาดการเกษตร เช่นเพลตฟอร์มการให้บริการสินค้าเกษตรออนไลน์ ระบบขนส่งอาหารอัตโนมัติ ฯลฯ

ขอบคุณข้อมูลและรูปภาพ: https://agtechconnext.nia.or.th/