รู้กันไหมว่า AgriTech คืออะไร ?

| Agri-Tech

AgriTech นั้นมาจากคำว่า Agriculture + Technology หมายถึงการเกษตรสมัยใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีเป็นตัวขับเคลื่อน ซึ่ง AgriTech สามารถเข้ามาช่วยเกษตรกรให้การทำการเกษตรสามารถทำได้ง่ายขึ้นมากๆ เช่น

  • ลดภาระแรง ภาระทุน ด้วยระบบ Automation
  • ลดความเสี่ยง คาดการณ์ผลผลิตล่วงหน้า ด้วย Big Data
  • ลดปัญหาผลผลิตเน่าเสีย ด้วย Smart logistics

โดยเทคโนโลยีที่เกษตรกรสมัยนี้นิยมกันนำมาใช้ในการเพาะปลูก ก็มีหลายอย่างด้วยกัน เช่น เครื่องจักรกลและระบบการเพาะปลูกอัตโนมัติ โดรนการเกษตร และ โดรนตรวจสอบสภาพพื้นที่ระบบเกษตรแม่นยำ และการใช้เซ็นเซอร์ IoTs, big data and AI

#SDJourneybyThaiWah #SustainableDevelopment #fromFarmtoShelf #Agri-Tech